Laboratorium Fotowoltaiczne

Laboratorium Fotowoltaiczne dostarcza firmom innowacyjne rozwiązania z zakresu wytwarzania i zarządzania energią elektryczną pozyskiwaną ze słońca i pomaga optymalizować koszty zużycia energii elektrycznej. Jest to specjalna jednostka, która łączy badania naukowe z projektami wdrożeniowymi.

Laboratorium dostarcza indywidualnych rozwiązań na miarę konkretnych potrzeb Klientów.

Wyposażenie Laboratorium stanowią:

 • Fotowoltaiczne Bloki Energetyczne złożone z poli- i monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych, inwerterów oraz urządzeń stacji roboczych (programowalnych modułów monitorujących, synchronizujących oraz sterujących) składające się na cztery instalacje badawcze o mocy 10 kW każda.
 • Centrum Usług i Sterowania, czyli platforma technologiczna wykorzystująca zaawansowany technicznie sprzęt ITC wraz z integrowanym oprogramowaniem zarządzającym, służąca do nadzoru nad pracą instalacji badawczych Laboratorium oraz wspomagająca optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej.

Kontakt:
e-mail: badania@ppnt.poznan.pl

 • Przeprowadzamy audyty procesu zakupu i dostawy energii elektrycznej.
 • Przygotowujemy programy obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej.
 • Projektujemy specjalistyczne dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych.
 • Świadczymy usługi monitorowania i optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej.
 • Wykonujemy modernizacje układów pomiarowo-rozliczeniowych
 • Wykonujemy usługi przyłączenia systemów fotowoltaicznych do rozproszonych terytorialnie instalacji elektroenergetycznych przemysłowych odbiorców końcowych
 • Sprzedajemy i dostarczamy energię elektryczną wytworzoną w generatorach fotowoltaicznych.
 • Organizujemy konferencję i seminaria na temat optymalizacji kosztów zużycia oraz produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych.
 • Prowadzimy kursy i warsztaty szkoleniowe z zakresu zastosowania technologii fotowoltaicznych do poprawy efektywności energetycznej przemysłowych odbiorców końcowych.
 • Współpracujemy z parkami naukowymi i centrami technologii w zakresie rozbudowy fotowoltaicznej infrastruktury badawczej służącej dyfuzji innowacji z nauki do przemysłu.

Projekt badawczy
Modelowanie symulacyjne warunków i czynników determinujących rozmieszczenie przestrzenne oraz efektywne wykorzystanie fotowoltaicznych bloków energetycznych
Zadania projektu:
demonstracja nowatorskich rozwiązań oraz pilotaż nowych usług w obszarze zarządzania wykorzystaniem energii elektrycznej oraz kosztami jej zużycia.

Projekt badawczo-techniczny
Inteligentny system zarządzania wykorzystaniem energii elektrycznej z innowacyjnej elektrowni fotowoltaicznej oraz z sieci elektroenergetycznych”
Zadania projektu:

 • Modele przestrzenno-ekonomiczne lokalizacji punktu poboru energii odbiorcy przemysłowego.
 • Analiza współzależności przebiegu procesów produkcji i zużycia energii elektrycznej.
 • Mapa uwarunkowań infrastrukturalnych i geośrodowiskowych lokalizacji punktu poboru energii odbiorców przemysłowych.
 • Funkcjonowanie rozproszonych terytorialnie fotowoltaicznych bloków energetycznych oraz teleinformatycznej platformy technologicznej.

Projekty badawczo-wdrożeniowe
Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej odbiorców wykorzystujących zdywersyfikowane źródła i systemy: wytwarzania, magazynowania oraz dystrybucji energii elektrycznej.
Budowa eksperymentalnej Elektrowni Fotowoltaicznej o nowatorskiej, rozproszonej terytorialnie architekturze, zarządzanej z Centrum Usług i Sterowania Laboratorium Fotowoltaicznego.